21 Recomanacions Prioritàries pel 21D

FEPIME difon 21 recomanacions prioritàries amb la finalitat d’encoratjar al nou govern a millorar la competitivitat de la pime catalana.

FEPIME Catalunya defensa la pime catalana com a motor del creixement econòmic i social de Catalunya, l’eix mediterrani, l’estat Espanyol i Europa. Treballa per a què el marc polític i econòmic afavoreixi el desenvolupament de la pime, que representen la pràctica totalitat del teixit empresarial català i donen feina a tres quartes parts dels treballadors a Catalunya.

FEPIME Catalunya, vol contribuir a la difusió de les 21 recomanacions prioritàries per a les pimes amb la finalitat d’encoratjar al nou govern, que sortirà de les urnes el proper 21 de desembre, a implementar les reformes necessàries per contribuir a la millora de la competitivitat i el creixement de la pime catalana.

REFLEXIONS PRECEDENTS

Des de Fepime, entenem que la convocatòria electoral del 21 de desembre de 2017 incorpora una dimensió política excepcional, donades les circumstàncies viscudes a Catalunya durant els darrers mesos, que han generat molta tensió i una màxima preocupació des de la perspectiva econòmica i empresarial, produint-se el trasllat de la seu social de més de 2.724 (*) empreses de Catalunya.

Per tot això i, per sobre dels debats polítics que es puguin donar, Fepime Catalunya considera que el proper govern de la Generalitat de Catalunya ha de ser un govern estable i per a una legislatura de 4 anys, que treballi des del respecte a la legalitat per recuperar un entorn de seguretat jurídica i d’estabilitat necessari per generar, crear i mantenir les millors polítiques econòmiques, socials i culturals que garanteixen el progrés i el benestar del nostre país.

Les polítiques públiques dels propers mesos han de ser prudents i orientades a reconquerir la recuperació econòmica que s’estava donant. La confiança en la economia catalana havia estat positiva. Per tant, es imprescindible aprofitar aquesta fase positiva del cicle econòmic per a recuperar el procés de reestructuració de l’economia, i impulsar les reformes pendents per afavorir la competitivitat i augmentar la productivitat, així com atraure la confiança dels inversors.

L’excepcionalitat de la situació econòmica exigeix que el tracte a les empreses sigui també excepcional. Les empreses, que no son responsables d’aquesta crisi política, estan essent les grans perdedores conjuntament amb els seus treballadors, atès que la disminució de les inversions i de l’ocupació, quan una empresa marxa és, en la majoria dels casos, definitiva.

D’altra banda, des de Fepime, hem valorat positivament el Pacte Nacional per la Indústria que sorgeix, entre d’altres motivacions, per complir amb el mandat parlamentari de la resolució 251/XI, de 13 de juliol de 2016 i que, juntament amb el treball i el consens de tots els agents implicats, estableix un model industrial més competitiu, sostenible i capaç de crear ocupació de qualitat. Per tant, demanem al proper Govern de la Generalitat la voluntat política i el compromís de tirar endavant aquest Pacte i de posar en marxa cadascuna de les 116 actuacions que hi contempla, al llarg de la seva vigència.

RECOMANANACIONS

 1. Alleujar la pressió fiscal de les empreses catalanes. Al llarg d’aquest any 2017, la Generalitat de Catalunya ha creat quatre nous impostos i ha mostrat la seva voluntat de crear-ne, com a mínim, dos més.
 2. Eliminar l’impost sobre el Patrimoni, i reduir substancialment l’impost sobre successions i donacions.
 3. Reduir la imposició marginal màxima sobre el IRPF. La més alta de l’Estat Espanyol.
 4. Millorar la coordinació de la fiscalitat municipal, en ocasions amb tipus impositius massa elevats.
 5. Enfortir l’accés a les pimes al finançament bancari i promoure l’accés de les pimes a instruments de finançament no bancari a través de diferents instruments i canals de finançament.
 6. Establir les mesures dirigides al compliment de la normativa de lluita contra la morositat de les operacions comercials i la puntual liquidació per part de l’Administració dels seus compromisos financers i dels diferents incentius públics compromesos amb les empreses i autònoms en terminis que no comportin nous endeutaments per part dels mateixos.
 7. Desenvolupar un important conjunt d’intervencions i projectes infraestructurals estratègics que resten pendents, i que son imprescindibles pel desenvolupament econòmic i social de Catalunya, com el desenvolupament del Corredor Mediterrani i els accessos terrestres als ports de Barcelona i Tarragona, així com una major inversió en Rodalies i la millora del transport ferroviari de mitja distància.
 8. Impulsar les infraestructures en telecomunicacions amb la finalitat de reduir la fractura digital territorial en totes les zones d’activitat econòmica.
 9. Augmentar la competència i transparència als mercats per garantir el subministrament energètic al mínim cost possible per a les pimes, així com comunicar, sensibilitzar i fomentar entre les pimes la adopció d’accions encaminades a millorar la seva eficiència energètica. En aquest sentit, és fonamental el recolzament a la millora de la gestió de costos energètics en les empreses de menor dimensió.
 10. Facilitar l’accés a mercats exteriors de les pimes catalanes en igualtat de condicions que altres competidors i fomentant la creació de plataformes comercials en destinació.
 11. Incrementar l’esforç pressupostari en l’àmbit del recolzament a la internacionalització de les pimes, coordinant millor la promoció internacional i els mecanismes de finançament existents, vetllant alhora per l’oportuna reciprocitat en el compliment normatiu dels productes importats.
 12. Introduir, així mateix, un marc fiscal que incentivi l’activitat de les pimes en l’exterior.
 13. Establir un sistema efectiu de vigilància de mercat, amb la finalitat d’eradicar pràctiques de competència deslleial per part d’empreses incomplidores, combatent així mateix a l’economia submergida.
 14. Aconseguir un compromís amb els centres tecnològics per rendibilitzar els resultats de la recerca, adequant la seva finalitat a les necessitats reals que demanden les empreses de menor dimensió.
 15. Aplicar de manera efectiva el principi de “Pensar primer en petita escala” a qualsevol nivell de regulació que afecta al conjunt de les empreses.
 16. Introduir i aplicar els principis de millora de la regulació a qualsevol de les noves iniciatives normatives incloent en aquelles que afectin a l’àmbit empresarial un “Test Pime”, estenent aquests principis i procediments de forma coordinada amb els diferents nivells de l’Administració.
 17. Aplicar en qualsevol acte administratiu el principi de “Una única vegada”, evitant que les administracions sol·licitin informació a les empreses que ja està disponible en les mateixes.
 18. Millorar l’eficiència i l’estabilitat del marc legislatiu, reduint la seva complexitat, promulgant normes clares, senzilles, comprensibles i en un nombre reduït, eliminant distorsions i reduint les càrregues administratives injustificades o desproporcionades. És necessària, la creació d’una Oficina d’Harmonització Legislativa que vetlli permanentment per evitar les traves administratives i les contradiccions legislatives que tenim en el model actual, i que suposen una alarmant pèrdua de competitivitat per a tots els sectors productius, i en especial per a les pimes que disposen de menys infraestructura per afrontar aquests entrebancs.
 19. Situar l’ educació i la formació com a una prioritat de la política catalana i promoure una millora en la qualitat dels sistemes educatius i formatius i la seva relació amb l’ocupació.
 20. Apostar per una formació professional generalitzada i efectiva que requereix de la participació activa de les seves associacions i organitzacions empresarials, així com afavorir la participació de les empreses en la formació i desenvolupar una oferta integral i flexible de formació permanent, adaptada a les diferents situacions de la població.
 21. Preservar un adequat marc de la negociació col·lectiva i afavorir que els convenis potenciïn la flexibilitat que les pimes necessiten.
(*) Font: Registre Mercantil (acumulat al 22/11/2017)

Envia una resposta

*