La FUE es consolida com a portal únic de relació de les pimes amb l’Administració

El balanç del Pla d’Implantació de la FUE 2015-2017 indica que actualment la Finestreta Única Empresarial és present ja a 916 municipis catalans, i que està en procés d’implantació a d’altres 12, oferint servei a pràcticament al 77% de la població.

L’informe del Pla per a la Implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) 2015-2017 indica que actualment la FUE és present al 97% dels municipis de Catalunya oferint servei al 77% de la població.

Aquest informe reflecteix una evolució positiva, tant pel que fa a la incorporació de tràmits que es poden iniciar i finalitzar a través de la finestreta com de la creixent rellevància de la via telemàtica com a canal de relació entre empresa i administració. L’informe analitza l’evolució de les següents línies d’actuació del pla:

Aprofundir en el canvi de model de relació empresa-Administració

El pla d’implantació de la FUE desenvolupa la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa. Aquesta norma té l’objectiu impulsar l’activitat econòmica —mitjançant la reducció de tràmits, increment de la transparència, simplificació dels procediments i eliminació del temps per iniciar accions—, d’aquelles empreses amb activitats innòcues o de baix risc, això és, que no generen impacte en el medi ambient o en la seguretat o salut de les persones. A Catalunya, representen el 75% de l’activitat econòmica.

En aquest context, el Pla FUE 2015-2017 ha analitzat les mesures previstes per la Llei 16/2015 amb efecte directe en la simplificació, identificat els terminis de compliment de les mesures i revisat les normes que afecten als sectors d’activitat econòmica. Concretament, la revisió de les normes amb rang de Llei s’ha fet via d’acompanyament corresponent al 2017, i a petició del món local, s’està treballant en una modificació de la Llei 16/2015, per fer més àgil la legalització d’una activitat econòmica.

Consolidar i incrementar el catàleg de tràmits de la FUE

Des de la posada en marxa del Pla per a la Implementació de la FUE, el seu catàleg de tràmits gairebé s’ha quadruplicat (de 145 tràmits el 2011, a 539 el 2017). D’aquesta xifra total (539 tràmits), 513 són tràmits de la Generalitat, 17 dels ens locals, i 9 són tràmits estatals.01 cataleg tramits FUE

Del catàleg de tràmits, actualment el 55% estan disponibles en format electrònic, i el 45% presencial. Així mateix, pel que fa al nivell de servei de la FUE, el 89% dels tràmits es poden iniciar a través de la Finestreta, i el 32%, a més, es poden finalitzar a través de la mateixa instància.

En aquesta línia d’actuació, el pla d’implantació de la FUE 2015-2017 també posa de manifest dos aspectes: un increment del nombre d’expedients tramitats i un canvi de tendència en el canal de tramitació.

Així, entre 2015 i 2017 les oficines OGE i OGE Cambra han gestionat 618.097 expedients, 237.528 al 2017, que gairebé tripliquen els 93.236 del 2014. D’altra banda, hi ha un evident canvi de tendència en el canal de tramitació dels expedients: mentre el 2014 el 63% dels tràmits iniciats es feien de forma presencial i un 37% de forma telemàtica, el 2017 les xifres s’inverteixen amb un 77% de tràmits telemàtics front el 23% en presencial.

Implantar la FUE al món local

El 97% dels ajuntament catalans ja han implantat la FUE. El 2015 s’iniciava el segon pla amb la implantació només a 17 administracions locals, a finals de 2017 s’havien incorporat 916 ajuntaments, que representen un 97% del total, i 12 en curs.

02 mon local

Aquest resultat ha estat possible gràcies a la implicació del món local (Acord marc amb les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)), les solucions tecnològiques i els recursos destinats per part del Consorci AOC al món local i les accions de tipus polític i visites institucionals realitzades des de les Delegacions de Govern de la Generalitat de Catalunya, que han possibilitat l’adhesió dels ajuntaments més grans, tant per la concentració de població com d’activitat econòmica.

Respecte de la població afectada, els ajuntaments adherits i en curs aglutinen el 77% de la població total. Només 19 ajuntaments encara no s’han incorporat a la FUE, entre els quals Barcelona, que està portant a terme un treball d’especial complexitat.

Millorar el portal Canal Empresa

El Pla d’implantació de la FUE preveia la creació del portal Canal Empresa, un espai virtual on empreses, professionals i intermediaris poguessin trobar tota la informació de serveis i tràmits oferts per totes les administracions. Canal Empresa ha anat esdevenint portal de referència per a l’accés a serveis i tràmits per als empresaris i intermediaris, a través de diferents millores:

* Part pública: Amb disseny responsiu, compta amb una Cerca guiada de tràmits àgil i senzilla que ajuda als emprenedors a saber quins tràmits realitzar i com realitzar-los, i una reestructuració de la informació relacionada amb tràmits FUE i adaptació del catàleg de serveis OGE

* Part privada: redefinició de la Meva carpeta, amb noves funcionalitats per a intermediaris, integració de serveis i una nova estructuració de la informació. Com a part de l’àrea privada, es treballa en la construcció del Directori d’empeses i establiments, espai en què les empreses podran saber quina informació tenen d’elles les diferents administracions.

Difondre el model de relació entre empreses i administració

Per impulsar la Finestreta Única Empresarial (FUE), l’Oficina de Gestió Empresarial es va presentar a l’edició 2017 dels European Public Sector Award (EPSA), guardons que premien iniciatives innovadores per afrontar els complexos reptes als quals s’enfronten actualment les administracions públiques arreu d’Europa.

En aquest marc, representants de l’European Institute of Public Administration (EIPA), van visitar l’Oficina de Gestió Empresarial per conèixer de més a prop el projecte i l’estat de situació. Es va distingir i certificar la FUE juntament amb altres 33 projectes d’entre els 145 presentats, com a “bones pràctiques públiques”. Posteriorment, EIPA va seleccionar la FUE com a finalista dels European Public Sector Award (EPSA) 2017, per la seva iniciativa innovadora en donar resposta en el seu àmbit a les necessitats de la gestió pública arreu d’Europa.

Interreg Europa PURE COSMOS

La FUE s’integra dins de l’Interreg Europa PURE COSMOS, un programa que ajuda les administracions públiques locals i regionals de tot Europa a desenvolupar i oferir millors polítiques d’inversió. Alhora, el programa vetlla per aconseguir la màxima rendibilitat dels 359 milions d’euros finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020. L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) hi participa en nom del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat.

Interreg Europa ofereix l’oportunitat de compartir idees i experiències sobre les polítiques públiques a través del suport financer a les accions destinades a:

  • Reforçar la recerca i la innovació, millorar la competitivitat de les PIME.
  • Donar suport al canvi cap una economia baixa en carboni, protegir el medi ambient i promoure l’ús eficient dels recursos.

El projecte PURE COSMOS integra dos dels grans desafiaments que afronta la UE:

  • La necessitat d’estimular i donar suport a les PIME.
  • La necessitat de reduir el pes de l’administració pública.

Leave a Reply

*