UPMBALL porta a terme el primer procés privat d’acreditació de competències professionals al sector del metall de Catalunya

Amb aquest sistema, molt arrelat a Europa, es milloren les possibilitats de col·laboració i internacionalització de les nostres empreses metal·lúrgiques. 

La Unió Patronal Metal·lúrgica de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (UPMBALL) continua amb la seva ferma aposta per contribuir al desenvolupament econòmic del territori i la millora de la competitivitat de les seves empreses amb l’acreditació de competències professionals de les persones treballadores, una eina pionera per al sector del metall a Catalunya.

Aquest procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, té com a fi possibilitar que els treballadors sense estudis reglats, però amb un ample bagatge professional i de formació continua, obtinguin el certificat de professionalitat corresponent, a través del reconeixement de les seves competències.

L’acreditació permet a l’empresa guanyar en competitivitat i respondre a les exigències de clients europeus, on l’acreditació de competències està molt implantada i és considerada com a garantia de qualificació dels treballadors. També és molt útil per a establir pla de formació individualitzat i específic per a cada treballador, basat en un estudi objectiu de les seves competències actuals contrastades amb les especificacions de la qualificació professional relacionada amb el seu lloc de treball.

D’altra banda, aquest procés serveix també per donar resposta a la recomanació de la Unió Europea que estableix l’any 2020 com a data màxima per a l’acreditació dels professionals dels diferents sectors productius. Tot i que no existeix obligació per conveni o norma, UPMBALL ha considerat necessari iniciar aquests processos privats per tal de reconèixer la professionalitat de les persones treballadores del sector.

El juny de 2019 UPMBALL va sol·licitar l’inici del procés d’acreditació de competències davant el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya per realitzar una prova pilot per a 60 treballadors que podran participar en aquests processos, per les qualificacions professionals del sector que han estat més demandades per part de les nostres empreses associades: Mecanització per arranjament de ferritja i Muntatge i posada en marxa de bens d’equip i maquinària industrial.

El proper 15 de gener serà l’últim dia per realitzar la inscripció a aquests processos d’acreditacions del sector del metall. Els requisits per a accedir als processos d’acreditacions són tenir permís legal per treballar a Espanya, haver complert els 20 anys en el moment de la inscripció i tenir experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències que es volen acreditar.

Des de 2014, l’entitat ha anat realitzant diferents gestions per tal d’iniciar processos per al reconeixement de competències professionals del sector de metall i ha sol·licitat, tant al Servei d’Ocupació de Catalunya com al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la publicació de les convocatòries que permetin posar en marxa aquests processos

Leave a Reply

*